Kansas

"She won by a Kansas! Pop. 2.8 million."

“She won by a Kansas! Pop. 2.8 million.”